Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө баталлааАймгийн ИТХ, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл 2021 онд 2 дэд зөвлөл, тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 15 байгууллагын бүрэлдэхүүнтэйгээр Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг судалсны үндсэн дээр гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөл, хүчин зүйлийг тогтоох, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох ажилд иргэн, хуулийн этгээд олон нийтийн оролцоог хангах замаар хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх зарчимд тулгуурлан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.Тус зөвлөлөөс 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хурлаа Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 457 дугаар нээлттэй хаалттай хорих ангийн хурлын зааланд хийж, тус ангийн үйл ажиллагаатай танилцав.
Хурлаар аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, гишүүд асуулт асууж санал сонилцсоны үр дүнд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 9 бүлэгт 39 ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажлын төлөвлөгөөгөө баталлаа.Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 2022 оныг “Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх жил” болгон зарлав. 
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ