"Зөв дадал-ногоон ирээдүй" сарын аян эхэллээМэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд сурталчлах, хууль сахин мөрдөлтийг дээшлүүлэх, байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан цахим хэлбэрээр зохион байгуулах зорилгоор “Зөв дадал-ногоон ирээдүй” сарын аяныг орон даяар 2020 оны 05 сарын 01-нээс  06 сарын 01-ний хооронд зохион байгуулж байна.


Аяны хугацаанд Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 16 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө гаргаж, байгаль орчныг хамгаалах тухай зөвлөмж сэрэмжлүүлэг бэлтгэн, хууль сурталчлах ажлыг иргэд, олон нийтэд цахим хэлбэрээр хүргэн ажиллаж байна.


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ