“Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр" зарлагдлаа“АХМАД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР”

Зорилго:  
Ахмад мэргэжилтнүүдийн хүсэлтэд үндэслэн ажил, хөдөлмөрт оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх өсвөр хойч, залуу үеийнхэнд хөдөлмөрийн дадал олгоход хөтөлбөрийн зорилго оршино. 
Хамрах хүрээ: 
-Мэдээллийн санд бүртгүүлсэн тэтгэврийн насны ахмад мэргэжилтнүүд
-Ахмад насны эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, холбоод 
-Мэргэжлийн өндөр ур чадвар диплом, сертификат, гэрчилгээ эзэмшсэн байна.
Санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ, эргэн төлөлт:
-Эргэн төлөгдөх төслийн санхүүгийн дэмжлэгийн 3,0 хүртэл сая төгрөг,  
-Эргэн төлөгдөх төслийн санхүүгийн хугацаа  24 сар хүртэл хугацаанд  100 хувь эргэн төлнө.
Тавигдах шаардлага:
-Төслөө хэрэгжүүлэх боломжтой иргэн
-2017-2018 онд санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдаагүй байх
-Ажлын байр бий болгох
Бүрдүүлэх материал:
1. Төсөл 
2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
3. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4. Хувийн өргөдөл 
5. Ажлын байр, үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний зурагт танилцуулга
6. Мэргэжлийн үнэмлэхтэй бол хуулбар
Төсөл хүлээн авах хугацаа:   
 2020 оны 03 сарын 20 хүртэл       
 Утас: 94058805, 80878805

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ