ЗАРИМ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ, ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 115дугаар   тушаалаар   "Зарим   шүүхийн  шүүгч,   Ерөнхий   шүүгчийн   24   сул   орон   тоондсонгон шалгаруулалт” зарлалаа.I.АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧ:Анхан шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 51дүгээр зүйлийн 51.3, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасандараах болзол, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:1. Хууль зүйн дээд боловсролтой; 2. Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан /Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааэрхлэх зөвшөөрөл авсан өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд мэргэжлээрээ ажилласан байх/;3. Монгол Улсын хорин таван нас хүрсэн иргэн; 4. Ял шийтгүүлж байгаагүй; 5. Шүүгчид нэр дэвших үед гэмт хэрэгт холбогдоогүй буюу сэжигтэн, яллагдагчаар татагдаагүй; 6. Бусдад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй;7. Шүүгчээр ажиллахад харшлах өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй;8. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй;9.   Мэргэжлийн   ёс   зүйгээ   ухамсарласан,   шударга   ёсыг   эрхэмлэдэг,   хүний   эрхийгдээдлэх, бусдын нөлөөнд автахгүй, бие даасан шийдвэр гаргах чадвартай;10. Mонгол хэлний ярианы болон бичгийн соёл, чадвартай;11. Мэдээллийн технологийн хэрэглээний програмыг ашиглах чадвартай;12. Шүүгчээр ажиллах тухайн дагнасан шүүхийн салбар эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай;13.   Бусдын   саналд   хүндэтгэлтэй   хандаж,   шүүмжлэлийг   бодитойгоор   хүлээн   авч,өөрийн   байр   суурийг   ойлгомжтой   тайлбарлах   зэрэг   асуудлыг   шийдвэрлэхэд шаардлагатай зан чанартай байх.II.АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧ:Анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчид нэр дэвшигч нь Шүүгчийн эрх зүйн байдлынтухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.1.1, 7.1.4 дэх хэсэгт заасны дагуу анхан шатнышүүхийн   шүүгчид   тавигдах   болзол,   шаардлагыг   хангасан   байхаас   гадна   дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч нь тухайн шатны шүүхэд гурваас доошгүй жил ажилласан;2. Удирдан зохион байгуулах авъяас, манлайлах ур чадвартай байх.III.ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧ:Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч нь Шүүгчийн эрх зүйн байдлынтухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1, 5.1.1, 5.1.3 дахь заалтад заасны дагуу анхан шатны шүүхийн   шүүгчид   тавигдах   болзол,   шаардлагыг   хангасан   байхаас   гадна   дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:1.Анхан  шатны   шүүхийн   шүүгчээр   гурваас   доошгүй   жил   ажилласан,   шүүн   таслах ажиллагааны туршлагатай;2.Шийдвэрлэсэн хэргийн хүрээнд судалгаа, дүгнэлт хийх чадвартай;3.Мэргэшсэн чиглэлээр хэрэглэгддэг хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаарсанал гаргах, хуулийн зүйл, заалтыг зөв хэрэглэх талаар мэргэжлийн хэвлэлд өгүүлэлбичин, нийтлүүлсэн байх.IV.ДАВЖ   ЗААЛДАХ   ШАТНЫ   ШҮҮХИЙН   ЕРӨНХИЙ   ШҮҮГЧИД   НЭРДЭВШИГЧ:Давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчид нэр дэвшигч нь Шүүгчийн эрх зүйнбайдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.1.2, 7.1.4 дэх хэсэгт заасны дагуу анхан шатны шүүхийн шүүгчид тавигдах болзол,шаардлагыг хангасан байхаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:1. Давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч нь тухайн шатны шүүхэд гурваас доошгүй жил ажилласан;2. Удирдан зохион байгуулах авъяас, манлайлах ур чадвартай байх.Дээр дурдсан болзол, шаардлагыг хангасан хуульч Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан дор дурдсан баримт материалыг бүрдүүлэн 2016 оны 10дугаар сарын 10-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 17 цаг00   минут   хүртэлх   хугацаанд www.shuugch-songon.mn хаягт   бүртгүүлж,   бүртгэлийн хэсэгт хавсарган оруулна уу.Нэр   дэвшигчээр   бүртгүүлэхийг   хүсэж   буй   хуульч   /нөөцөөс   болон   шинээр/"www.shuugch-songon.mn   ”-д шинэ и-мэйл хаяг нээж бүртгүүлэхээс гадна бүрдүүлсэнбаримт материалаа цаасан хэлбэрээр бүртгэлийн хугацаанд баталгаат шууданд хийжШүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын албанд ирүүлнэ үү!ЖИЧ:Баримтыг   дутуу   бүрдүүлсэн   тохиолдолд   бүртгэлээс   хасах   үндэслэл   болохыганхаарна уу!Баримт материалыг бүрдэл тус бүрээр .pdf файл болгон програмд оруулах(жишээ нь: нийгмийн даатгалын дэвтрийг нүүр, бичилт хийгдсэн бүх хуудсуудтай нь нэгтгэж нэг .pdf файл болгох) БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН АЛЬ НЭГ БҮРДЛИЙНХУУДАС   ДУТУУ   ОРСОН   ТОХИОЛДОЛД   БАРИМТЫГ   ДУТУУ   БҮРДҮҮЛСЭНДТООЦОХ   ТУЛ   ОРУУЛСАН   ФАЙЛ   ТУС   БҮРЭЭ   БҮРЭН   ГҮЙЦЭД   ЭСЭХИЙГШАЛГАНА УУ.
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ МАТЕРИАЛ:Үүнд:1.  Төрийн   албан   хаагчийн   анкет  /Мэдээллийг   үнэн   зөв   оруулж,   худал   мэдээлэл оруулсан   тохиолдолд   хүлээх   хариуцлагыг   анхаарч   өөрийн   гараар   нягт,   нямбай,гаргацтай бөглөнө үү. (Мэдүүлгийг энд дарж татаж авна уу)/;2. Өргөдөл /Өргөдөлд заавал тусгах мэдээлэл: (1) Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хэдэн оны хэддүгээр тушаалаар зарласан аль шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд нэрээ дэвшүүлэх хүсэлтэй байгаа тухайгаа, (2) бусдад хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй эсэхээ, (3)шүүгчийн   сонгон   шалгаруулалтад   бүртгэгдсэн   тохиолдолд   хувь   хүний   мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр нийтэд мэдээлэхийг зөвшөөрч буй эсэхээ, (4) хуульчийн гэрчилгээ   авсан   огноо,   хуульчийн   гэрчилгээний   дугаараа   заавал   тусгасан   байна.Нөөцөөс нэр дэвшигч өргөдөлдөө дээрх заавал тусгах мэдээлэл дээр нэмж (5) Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн  даргын  хэдэн оны  хэддүгээр тушаалаар зарласан,  аль шүүхийн шүүгчийн   сонгон   шалгаруулалтад   оролцсон,   (6)   Шүүхийн   мэргэшлийн   хорооны үнэлгээнд авсан оноогоо тусгана. Өргөдлийн хуудас бүрт огноог бичиж, гарын үсэг зурсан байна. (Өргөдлийг өөрийн гараар, дүрмийн алдаагүй бичнэ.)/;3.  Гурван үеийн намтар /өөрийн, эцгийн, өвөг эцгийн намтрыг бичиж, хуудас бүртгарын   үсэг   зурсан   байна.   Гурван   үеийн   намтраа "www.shuugch-songon.mn” цахим хуудсанд оруулахдаа хавсралтын төрлөө "Нэр дэвшигчийн мэдээллийн хүснэгт” гэжсонгож оруулна уу/;4. Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/;5. Ажил байдлын тодорхойлолт /эрхэлсэн ажлын байдал, хамт олны доторх нэр хүнд,зан төлөвийн тухай аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиргааны тодорхойлолт. Өмгөөлөгч нэр дэвшигчид Монголын хуульчдын холбооны харъяалагдах хорооноос тодорхойлолт авна/;6. Цээж зураг /3х4 см, сүүлийн нэг сарын дотор авахуулсан нэг ширхэг зураг/;7.  Бүрэн   дунд   боловсролын   гэрчилгээ /хуулбарыг   нотариатаар   гэрчлүүлсэн   байх,хаяж   үрэгдүүлсэн   тохиолдолд   тухайн   сургуулийг   төгссөн   талаар   холбогдох байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргах/;8. Их, дээд сургууль төгссөн диплом /хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд тухайн сургуулийг  төгссөн талаар холбогдох байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргах, Гадаад улсын их, дээд сургуулийн дипломыг тухайн улсын Элчин сайдын яамнаас баталгаажуулсан тодорхойлолт авч, орчуулгын хамт ирүүлэх/;9. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/;10. Ам бүлийн тодорхойлолт /баг, хорооны Засаг даргаас/;11. Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон хөдөлмөр эрхэлснийг нотлох бусад баримт бичиг, тэдгээрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх. /Ажилласан жилийг нийгмийн даатгалын дэвтрийн "Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн бичилтийг үндэслэн тооцно/;

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ